Algemene Voorwaarden de Rallymeester

 

Op deze pagina leest u de algemene voorwaarden van de Rallymeester. Deze gelden bij alle evenementen, rally's of andere activiteiten die de Rallymeester organiseert. Bij inschrijving van een rit, rally of evenement gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

Artikel 1 – Definities 

1. De Rallymeester: De eenmanszaak gevestigd te Zoetermeer.
2. Deelnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die zich op de website inschrijft voor een evenement van De Rallymeester. 
3. Partijen: de deelnemer en De Rallymeester gezamenlijk. 
4. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen de partijen aangaande een evenement. 
5. Evenement: Iedere activiteit georganiseerd door De Rallymeester. 
6. Voertuig: Ieder voertuig dat deelneemt aan een evenement.
7. Beeldmateriaal: Foto’s, video’s en andere vormen van (visuele) media.
8. Website: De website die is verbonden aan de domeinnaam https://www.derallymeester.nl of sub domeinen. 
9. Algemene Voorwaarden: De voorwaarden als opgenomen in dit document.
10. PRP-Rally: ‘Permanente Rally Pret’, zoals hier beschreven. 
11. NHRF: Nederlandse Historische Rally Federatie

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Deelnemer en De Rallymeester. 
2. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtmatig toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Registratie en afspraken

1. De deelnemer kan zich alleen geldig inschrijven via de Website. De deelnemer dient correcte en volledige informatie op te geven, de algemene voorwaarden na te lezen en te bevestigen. De inschrijving is pas officieel na ontvangst van het inschrijfgeld door De Rallymeester. 
2. Een deelnemer c.q. bestuurder moet tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om zich te kunnen inschrijven aan een rally.
3. Voor meerijders c.q. navigatoren en eventuele kinderen is geen minimumleeftijd van toepassing.
4. De deelnemer verklaart dat alle gegevens die hij of zij bij de inschrijving of op enig ander moment aan De Rallymeester verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
5. De Rallymeester heeft het recht om de inschrijving af te wijzen. Mocht De Rallymeester een inschrijving afwijzen, dan maakt De Rallymeester dit zo snel mogelijk bekend aan de deelnemer.
6. De Overeenkomst geldt vanaf het moment dat de inschrijving van de deelnemer definitief is. 

Artikel 4 – Aanbieden meerprijs

1. De Rallymeester behoudt zich bij ieder Evenement het recht voor om extra opties aanbieden. Deze extra opties zijn niet bij de evenementenprijs inbegrepen tenzij anders is aangegeven. 
2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

Artikel 5 – Algemene bepalingen

1. De Rallymeester is gerechtigd om alle te verstrekken informatie per e-mail of per gewone post aan de deelnemer te verstrekken.
2. De Deelnemer zal per e-mail op de hoogte worden gehouden van evenementen.

Artikel 6 – Annulering Deelnemer

1. De Deelnemer heeft te alle tijden recht om zijn deelname te annuleren. Iedere annulering die per mail binnenkomt bij de Rallymeester zal worden behandeld. 
2. Bij annulering zal het tijdstip van invullen van het inschrijfformulier op de Website leidend zijn voor eventuele restitutie. 
3. Bij het ontvangen van een annulering zijn de volgende regels van toepassing:
a. Een annulering die meer dan 30 dagen voor aanvang van een evenement wordt ontvangen is kosteloos. Het inschrijfgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort naar de deelnemer.
b. Een annulering die binnen 29 dagen voor aanvang van een evenement wordt ontvangen, geeft het recht aan De Rallymeester om 50% van het inschrijfgeld in te houden, vanwege de gemaakte kosten ter voorbereiding op het evenement. Het resterende bedrag zal de deelnemer binnen 14 dagen op zijn rekening ontvangen. 
c. Een annulering die binnen 13 dagen voor aanvang van een evenement wordt ontvangen, geeft het recht aan De Rallymeester om 100% van het inschrijfgeld in te houden, vanwege de gemaakte kosten ter voorbereiding op het evenement. De deelnemer gaat hiermee bij zijn inschrijving akkoord en begrijpt dat er voorbereidende kosten verbonden zijn aan het organiseren van een leuke rally. 
4. Een inschrijving voor een PRP-rally kan niet worden geannuleerd. 

Artikel 7 – Overmacht 

1. De Rallymeester heeft geen verplichtingen jegens de deelnemers indien een evenement door overmacht geen doorgang kan vinden. Het recht op restitutie van inschrijfgelden vervalt hierbij ook voor de deelnemers. 
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle oorzaken waar de Rallymeester geen invloed op heeft en die als gevolg hebben dat De Rallymeester zijn verplichtingen niet na kan komen. 

Artikel 8 – Wetgeving, regelgeving en verzekering Deelnemer

1 De Deelnemer verbindt er zich toe om alle relevante en toepasselijke wettelijke regels na te leven, en steeds zorgvuldig te handelen.
2. De Deelnemers dienen conform toepasselijke wet- en regelgeving zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen van het betreffende land te handelen.
3. De Deelnemer geeft De Rallymeester toestemming om persoonlijke informatie van de Deelnemer aan derden te verstrekken indien dit naar het oordeel van de organisatie nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De Deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.
5. De Deelnemer is verplicht om ten aanzien van het Voertuig en zichzelf over de volgende verzekeringen te beschikken:
a. een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
b. een geldige verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden;
c. een geldige zorgverzekering;
d. een geldige verzekering ten aanzien van schade aan eigendommen en derden.
De deelnemer dient tijdens het Evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.
6. Het Voertuig moet aan de volgende eisen voldoen:
a. Er worden in beginsel geen eisen gesteld aan bouwjaar, leeftijd en/of waarde van Het Voertuig, mits anders vermeldt bij een evenement. 
b. Het Voertuig moet aan alle wettelijke eisen voldoen.
c. Het Voertuig moet voorzien zijn van een geldige APK
d. Het Voertuig moet minimaal WA verzekerd zijn, bij deelname aan een evenement is het de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om te controleren of de verzekering dekt bij deelname aan een wedstrijd. Mocht dit niet het geval zijn is het ook de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om eventuele aanvullende verzekeringen af te sluiten. Ook moet worden gecontroleerd of de bestuurder(s) voldoen aan de minimale leeftijdseis die de polis als voorwaarde voor dekking stelt.
e. Het Voertuig mag niet voorzien zijn van zwaailichten, sirenes, en/of andere op- en aanbouwen.
f. Er mag niet worden deelgenomen met motorfietsen
g. Aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan

7. Ten aanvulling op lid 6 moet elk Voertuig uitgerust zijn met:
a. Veiligheidsgordels (uitgezonderd, maar aanbevolen, voor auto’s die gebouwd zijn voor 1971)
b. Een brandblusser van minimaal 2 kilogram en tevens geschikt voor vloeistofbranden
c. Een gevarendriehoek
d. Twee veiligheidshesjes
e. Een sleepkabel

Artikel 9 – Gedragscodes deelnemer

1. De Deelnemer van een Evenement van De Rallymeester is verplicht om aanwijzingen en instructies van de Rallymeester te allen tijde op te volgen. 
2. De deelnemer dient tijdens een Evenement van De Rallymeester de veiligheid van zichzelf en andere deelnemers in acht te nemen. Zodra het rijvermogen van de Deelnemer door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen afneemt, mag de Deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig besturen.
3. Het is een Deelnemer niet toegestaan tijdens evenement van De Rallymeester (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen of bij zich te dragen tijdens de evenementen. 
4. De Deelnemer van een Evenement van De Rallymeester mag tijdens het evenement niet concurreren, bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid, met andere deelnemers.
5. De Deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen in welke vorm dan ook aan te gaan.

Artikel 10 – Beeldmateriaal evenement

1. De Deelnemer geeft met zijn inschrijving toestemming aan De Rallymeester om foto's en video's te maken van een Evenement en dit beeldmateriaal openbaar te maken of te gebruiken voor een Website of andere commerciële doeleinden. Door de inschrijving doet de Deelnemer afstand van een eventueel beroep op privacy-rechten en/of soortgelijke rechten. Een Deelnemer kan per e-mail aan De Rallymeester kenbaar maken niet akkoord te gaan met dit artikellid. 
2. De Deelnemer heeft enkel recht om (delen van) het Evenement vast te leggen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. De deelnemer is niet bevoegd om dergelijk beeldmateriaal van het Evenement op een website, drukwerk of andere manier te plaatsen zonder toestemming van de Rallymeester.
3. De Deelnemer draagt zijn intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan De Rallymeester. De Rallymeester mag dit beeldmateriaal gebruiken zonder dat de Deelnemer aanspraak maakt op de beelden of recht heeft op een vergoeding. 

Artikel 11 – Risico deelnemer

1. Tijdens een Evenement van De Rallymeester draagt de Deelnemer het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten. Hiervoor kan De Rallymeester niet aansprakelijk gesteld worden.  
2. Tijdens evenementen van De Rallymeester draagt de Deelnemer verantwoordelijkheid voor zaken die hij tijdens een Evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het Voertuig bevinden. In geval van diefstal van De Rallymeester niet aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 12 – Weigering deelname

1. Wanneer De Rallymeester een overtreding van een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden constateert, is De Rallymeester gerechtigd om de Deelnemer toegang tot het Evenement te ontzeggen of deze van het Evenement te verwijderen. De Deelnemer draagt het risico voor eventuele schade voortkomend uit de overtreding van een bepaling uit de Algemene voorwaarden. De Deelnemer vrijwaart De Rallymeester voor welke schade dan ook en geeft De Rallymeester het recht om de betreffende schade in rekening van de deelnemer te brengen. 
2. De Rallymeester heeft, naast de wettelijke bevoegdheden tot ontbinding of opschorting, het recht de overeenkomst met een deelnemer eenzijdig en met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de uitvoering van verbintenissen als gevolg van de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, wanneer een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
a. De Deelnemer handelt in strijd met het Nederlandse recht.
b. De Deelnemer handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
c. Ten laste van de Deelnemer is beslag gelegd.
d. De Deelnemer wordt onder curatele of bewind gesteld.
e. De Deelnemer verliest beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen ervan. 
3. De Deelnemer van een Evenement van De Rallymeester is verplicht om de organisatie onmiddellijk in kennis te stellen als er een gebeurtenis als omschreven in artikel 12 lid 2 sub c tot en met e van de Algemene Voorwaarden zich voordoet.
4. Mocht een deelnemer geweigerd worden wegens een overtreding van lid 1 tot en met 3 van artikel 12 heeft de deelnemer geen recht op restitutie van enig betaald geld. 

Artikel 13 - Betaling

1. Nadat de Deelnemer zich heeft ingeschreven ontvangt hij/zij per mail verdere informatie over het evenement. 
2. De Deelnemer selecteert op het inschrijfformulier de gewenste betalingsmethode. Slechts wanneer het inschrijfgeld is overgemaakt, wordt de inschrijving definitief. 

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten/diensten van De Rallymeester, waaronder routeboeken, posters, flyers en of andere door De Rallymeester geproduceerde materialen blijven ten alle tijden van De Rallymeester. 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1. De Rallymeester accepteert geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of ander letsel, tenzij de ontstane schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Rallymeester en/of zijn ondergeschikte(n).
2. De Rallymeester is in geen enkel geval aansprakelijk in geval van overmacht. 
3. De Rallymeester heeft zijn verzekering afgesloten bij de NHRF.
4. De aansprakelijkheid van De Rallymeester is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de verzekering van De Rallymeester, die geregeld is via de NHRF, wat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Het verzekerde bedrag €6.000.000 (zes miljoen eurocent). Indien de verzekeraar van de Rallymeester niet, of slechts gedeeltelijk uitkeert, is de aansprakelijkheid van de Rallymeester in elk geval beperkt tot het bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.
5. Het deelnemen aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer geheel op eigen risico. 
6. De Rallymeester is niet aansprakelijk voor: 
a. Schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de Deelnemer toebehorende naar een Evenement meegebrachte zaak.
b. Schade van de Deelnemer veroorzaakt door een andere Deelnemer dan wel bezoeker van het evenement.
c. Letselschade waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten van de Deelnemer ten gevolge van het bijwonen van een Evenement.
d. Schade die de Deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan De Rallymeester heeft verstrekt. 
7. Indien een Deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is De Rallymeester niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de daaruit voortkomende kosten en schade.
8. Door inschrijving en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden accepteert de Deelnemer deelname op eigen risico. De Deelnemer verklaart, in eigen naam en in naam van elk van zijn gezinsleden en/of erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van De Rallymeester ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van De Rallymeester als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, direct, of indirect, bij de organisatie van een Evenement:

  • De Rallymeester, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, vertegenwoordigers of hostessen
  • eventuele instructeurs
  • elk bedrijf of organisatie verbonden aan het Evenement
  • de eigenaars, de uitbaters en personeel van het circuit of de eventlocatie
  • elke andere rijder of passagier welke aan dit Evenement deelneemt
  • elke genodigde aanwezig op het Evenement

9. De Deelnemer verbindt er zich toe De Rallymeester en de hierboven opgesomde organisaties en personen te vrijwaren van elke vorm van schadeloosstelling ter compensatie van geleden schade en letsels voortvloeiend uit deelname aan een Evenement.

Artikel 16 - Vragen, bezwaar en protest

1. De deelnemer heeft het recht om bij de organisator vragen te stellen over het verloop van het evenement, de opgelopen straffen en genomen beslissingen die effect hebben op de eindklassering. In het reglement van een rally staat de termijn waarin deelnemers vragen kunnen stellen.
2.Voor route technische vragen heeft de Deelnemer tot 30 minuten na zijn finishtijd, voor vragen over de klassering heeft de Deelnemer 15 minuten na de publicatie van de voorlopige uitslag.
3. De Deelnemer heeft het recht officieel protest aan te tekenen wanneer hij geen genoegen neemt met de uitleg van de organisator. Officieel protest moet 30 minuten na publicatie van de voorlopige eindklassering worden ingediend bij de wedstrijdleider.
4. In geval van officieel protest heeft de Organisatie recht op het vragen van protestgeld met een maximaal bedrag van €50,00. Mocht de Deelnemer die protest aantekent in het gelijk worden gesteld dient dit protestgeld te worden gerestitueerd.

Artikel 17 - Richtlijnen

De Deelnemer verbindt zich:

1. Om op elk moment tijdens het evenement de instructies en richtlijnen gegeven door de organisatoren op te volgen. De organisatoren hebben het recht en de mogelijkheid om de Deelnemer uit te sluiten van het verdere verloop van het Evenement, mocht de Deelnemer zich roekeloos en gevaarlijk gedragen met het door de Deelnemer bestuurde Voertuig op de openbare weg of welk terrein dan ook.
2. De Rallymeester, op grond van op deze Algemene Voorwaarden, te vrijwaren voor schade, letsel, diefstal of andere zaken die worden genoemd in dit document. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zoals beschreven in artikel 15.1. 
3. De Algemene Voorwaarden te accepteren en kennis te nemen van de gevolgen wanneer de Algemene Voorwaarden niet worden nagevolgd.  

Opgesteld op 17 februari 2021